Vzdrževalci likvidnosti: Kako postati vzdrževalec likvidnosti

Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član. Status se podeli borznemu članu na njegovo zahtevo, na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev. Status vzdrževalca likvidnosti se lahko pridobi za dobo najmanj enega leta. Borzni član se lahko za opravljanje funkcije vzdrževanja likvidnosti dogovori z izdajateljem in z njim sklene posebno pogodbo. Status vzdrževalca likvidnosti mu borza podeli, le če se vzdrževalec likvidnosti zaveže vzdrževati najmanj minimalne pogoje predpisane z Navodili za vzdrževalce likvidnosti. Prav tako pa se borzni član lahko za vzdrževanje likvidnosti posameznega vrednostnega papirje odloči samostojno, brez dogovora z izdajateljem.
 
Zahteva za dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti na borzi se vloži na posebnem obrazcu (01/VL), ki je sestavni del Navodil za vzdrževalce likvidnosti.