O Ljubljanski borzi: Upravljanje borze

Ljubljanska borza je nejavna delniška družba, ki na področju korporativnega upravljanja spoštuje in izvaja načela upravljanja, ki izhajajo iz veljavnih pravnih norm, internih aktov borze ter ustaljene dobre prakse. 

Upravljanje Borze deluje po dvotirnem sistemu, v katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Poleg skupščine delničarjev ima Borza s svojim Statutom predvidena tudi dva posebna organa, in sicer Svet borznih članov in Svet izdajateljev, ki nimata neposrednega vpliva na upravljanje Borze, posredno pa prispevata k doseganju njenega poslanstva in strategije.

Uprava borze je skupaj z nadzornim svetom borze in v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb dne 21. 1. 2019 sprejela ter dne 30. 1. 2020 in 27. 1. 2022 posodobila Politiko upravljanja Ljubljanske borze, ki določa poglavitne usmeritve upravljanja borze z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev borze. V njej sta se uprava in nadzorni svet borze znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezala in javno razkrila, kako bosta nadzirala in vodila družbo. Poleg tega politika določa strategije komuniciranja in sodelovanja s posameznimi skupinami deležnikov.

Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je uprava skupaj z nadzornim svetom dne 21. 1. 2019 sprejela Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta Ljubljanske borze.

Sistem upravljanja Borze je razviden tudi iz Izjave o upravljanju družbe, ki jo Borza objavlja v svojem letnem poročilu.

Statut borze