Izdajatelji: Obveznosti izdajateljev

Za uvrstitev instrumentov na borzni trg morajo ti instrumenti in njihovi izdajatelji izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:
  • splošne pogoje za uvrstitev 
  • dodatne pogoje, ki so določeni za razvrstitev v posamezni segment borznega trga. 

Po uvrstitvi instrumentov na borzni trg izdajatelj postane javna družba, ki je zavezana k razkrivanju:
  • nadzorovanih,
  • notranjih informacij in
  • drugih informacij, ki jih predpisujejo ZTFI-1, Uredba MAR ter drugi zakoni in podzakonski predpisi. 

V kolikor so instrumenti uvrščeni na borzni trg na zahtevo druge osebe brez soglasja izdajatelja, obveznosti glede razkrivanja, objave in hrambe nadzorovanih informacij ne nastanejo za izdajatelja, temveč za osebo, ki je zahtevala to uvrstitev.