Segmenti borznega trga: Segment dolžniških instrumentov

V Segment dolžniških instrumentov se uvrščajo:
  • obveznice, 
  • instrumenti denarnega trga (zakladne menice in komercialni zapisi),
  • potrdila o deponiranju v zvezi z obveznicami. 
Pogoji za uvrstitev
Obveznosti izdajateljev po uvrstivi