Segment delnic: Standardna kotacija

Standardna kotacija je segment, v katerega so uvrščene delnice, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg in so pripravljene delovati kot javne družbe na organiziranem trgu. 

Ljubljanska borza ponuja družbam v Standardni kotaciji osnovne storitve za izpolnjevanje pogojev za organizirano trgovanje z delnicami družbe.

Družbe v Standardni kotaciji izpolnjujejo standarde obveščanja, kot jih predpisuje slovenska zakonodaja. Za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo ni posebnih dodatnih pogojev.

Pogoji za uvrstitev
Obveznosti izdajateljev po uvrstitvi