Obveznosti izdajateljev: Obveznosti izdajateljev po uvrstitvi

 • Segment delnic
 • Podsegment Obveznosti
  Prva kotacija
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1 in podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  • Dodatne obveznosti v skladu s Pravili borze:
   • informacije o poslovanju v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP);
   • povzetke javnih objav v angleškem jeziku hkrati z objavami v slovenskem jeziku;
   • informacije o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta oziroma za prvih devet mesecev poslovnega leta (četrtletna poročila) v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 34 (IAS 34) oziroma ključne informacije o poslovanju in pojasnila za navedena obdobja poslovnega leta v skladu s Priporočili borze za obveščanje;
   • ločeno izjavo o skladnosti s Kodeksom;
   • finančni koledar v skladu s Priporočili borze za obveščanje.
  Standardna kotacija
  • Nadzorovane informacije v skladu z ZTFI-1 in podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
 • Segment obveznic
 • Instrument Obveznosti
  Obveznice
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1 in podzakonskimi predpisi.
  Zakladne menice
  • /
  Komercialni zapisi
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
 • Segment strukturiranih produktov
 • Instrument Obveznosti
  Investicijski kuponi
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZISDU-3 in podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  • Vrednost enote premoženja VS.
  Delnice investicijskih družb
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1, ZISDU-3 in podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  • Knjigovodska vrednost delnice ID po stanju na posamezen obračunski dan. 
  Naložbeni certifikati
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1 in drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  Nakupni boni
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1 in drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  Samostojno prenosljive pravice pri povečanjih OK
  • Nadzorovane in druge informacije v skladu z ZTFI-1 in drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.