Izdajatelji: Segmenti borznega trga

Borzni trg je organizirani trg, ki ga upravlja Ljubljanska borza in na katerem je možno trgovati z instrumenti, ki so uvrščeni v posamezni segment. Preglednost trgovanja na borznem trgu se zagotavlja z dostopnostjo trgovalnih podatkov ter objavami izdajateljev, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Uredbo MAR in Pravili borze dolžni razkrivati nadzorovane in notranje informacije.

Struktura borznega trga je določena glede na vrsto in kvaliteto instrumenta kot so velikost, likvidnost, transparentno poslovanje, način trgovanja.