Postani borzni član: Kako postati borzni član?

Postopek sprejema v članstvo je enostaven in kratek.

 • Pogoji za sprejem v članstvo
 • Član Ljubljanske borze lahko postane:
  • borznoposredniška družba,
  • investicijsko podjetje,
  • banka ali
  • posebna finančna institucija, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Pravili borze.
  Če želite postati član borze, morate izpolnjevati naslednje pogoje:
  • Organizacijske:
   • Pridobiti morate dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje investicijskih storitev in poslov, če gre za borznoposredniško družbo; ali dovoljenje Banke Slovenije, če gre za banko.
   • Borznoposredniška družba mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo.
   • V primeru dvotirnega sistema upravljanja mora imeti uprava borznoposredniške družbe dva člana z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami, ki so potrebne za vodenje poslov te družbe, v primeru enotirnega sistema upravljanja pa morata upravni odbor zastopati najmanj dva izvršna direktorja.
   • Imeti morate ustrezen osnovni kapital (najnižji znesek je 730.000 EUR; ZTFI predvideva v okviru posebnih pravil o osnovnem kapitalu borznoposredniške družbe tudi nižje zneske).
  • Tehnične:
   • Imeti morate informacijski sistem, ki z ustrezno povezavo omogoča uporabo borznega trgovalnega sistema. Dostop do trgovalnega sistema je omogočen bodisi preko trgovalne postaje bodisi preko ustreznega elektronskega vmesnika.
  • Kadrovske:
   • Zaposliti morate vsaj enega borznega trgovalca, ki bo opravljal posle zajete v investicijske storitev za stranke borznega člana.
  • Zagotavljanje poravnave poslov:
   • Izpolnjevati morate pogoje za poravnavanje obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, na enega izmed naslednjih načinov:
    • s članstvom v poravnalnem sistemu, pri katerem opravlja poravnavo iz sklenjenih borznih poslov;
    • s pogodbo s poravnalnim članom, prek katerega bo zagotovljena poravnava iz sklenjenih borznih poslov za račun tega borznega člana.
 • Vloga za članstvo
 • Za pridobitev statusa borznega člana je potrebno borzi predložiti izpolnjeno zahtevo za sprejem v članstvo na naslednjem obrazcu (Obr. 01/MT):
   
  Zahtevi za članstvo je potrebno priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem:
  • izpis iz sodnega registra, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna oseba, ki vključuje zadnje spremembe;
  • kopijo odločbe oziroma dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev (le če gre za vlagatelja zahtev, ki želi pridobiti neomejeno pravico do sklepanja poslov);
  • sklep o sprejemu v članstvo v Klirinško Depotno Družbo (KDD) oziroma, če bodoči član ne bo član KDD, pogodbo s tistim članom KDD, prek katerega bo zagotavljal izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu.
 • Sprejem v članstvo
 • Pravno osebo, ki je vložila zahtevo za sprejem v članstvo in izpolnjuje organizacijske pogoje, borza sprejme v članstvo s podpisom Pogodbe o članstvu.
 • Sprejem v trgovanje
 • Borzni član mora najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve Pogodbe o članstvu izpolniti še tehnične, kadrovske pogoje, pogoje v zvezi z zagotavljanjem poravnave ter borzi predložiti izpolnjen vprašalnik za skrbni pregled novega člana (Obr. 09/MT):
   
  Borznega člana, ki izpolnjuje vse pogoje za trgovanje, borza sprejme v trgovanje s sprejetjem Sklepa o vključitvi borznega člana v trgovanje ter z dodelitvijo in aktivacijo identifikacijske kode za dostop do borznega trgovalnega sistema.
 • Stroški
 • Borzni član mora pokriti oz. pokrivati naslednje stroške (navedeni so brez DDV):
  • Stroške sprejema (enkratni stroški):
   • Sprejem borznega člana: 550,00 EUR
   • Sprejem borznega trgovalca: 110,00 EUR
  • Članarina (letni strošek): 4.400,00 EUR pri čemer so vsi novi člani so za prvih 12 mesecev delovanja upravičeni do 100% popusta na članarino - AKCIJA.
  • Transakcijski stroški (mesečni stroški):
   • So odvisni od modela nadomestila, katerega izbere član: 
     
    Vrsta instrumenta

    Minimalni mesečni znesek provizij
     
    Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4
    EUR 1.100,00 EUR 5.500,00 EUR 11.000,00 EUR 16.500,00
    Provizija   Delnice 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 %
    Obveznice 0,035 % 0,03 % 0,025 % 0,02 %
    Kratkoročni instr. 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
    ETF-i 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 %
    Minimalna 1,50 EUR 1,40 EUR 1,30 EUR 1,20 EUR
    Maksimalna 330,00 EUR
     
    330,00 EUR
     
    330,00 EUR
     
    330,00 EUR
     
   • AKCIJA: Vsi novi člani, ki izberejo Razred 1, prvih 12 mesecev ne plačujejo pavšala (minimalnega mesečnega zneska provizij), temveč le provizije na sklenjene posle. 
   • Provizija za sklenjen posel s svežnjem na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša za:
    • Obveznice 0,03% od vrednosti posla oz. največ 660,00 EUR.
    • Delnice in ETF-e 0,04% od vrednosti posla oz. največ 660,00 EUR.
    • Komercialne zapise in zakladne menice 0,02% od vrednosti posla oz. največ 660,00 EUR.
   • Stroški razdrtja vsakega posla znašajo 15,00 EUR za posel in jih poravna iniciator.
  • Drugi stroški:
   • Stroški, povezani s fizično povezavo s trgovalnim sistemom Xetra T7®, ki so odvisni od razpoložljivih možnosti, ki jih ponuja izbrani ponudnik storitev za tehnično povezljivost s trgovalnim sistemom.
   • Stroški, vezani na zagotavljanja poravnave poslov, ki so odvisni od izbrane rešitve zagotavljanja storitev obračuna in poravnave.
  Zgoraj navedeni akciji omogočata, da se prvih 12 mesecev članu ne obračuna članarine in da se mu prav tako ne zaračunava minimalni mesečni znesek provizij. Borzni član tako prvih 12 mesecev plačuje le transakcijske provizije.