Obveznosti izdajateljev: Pogoji za uvrstitev

Splošni pogoji za uvrstitev

Za uvrstitev vsakega instrumenta na borzni trg morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji glede:
 • pravnega položaja izdajatelja:
  • ustanovitev izdajatelja in njegov statusni ustroj je v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja;
  • LEI koda;
 • objave prospekta in drugih informacij:
  • obveznost objave prospekta v skladu z ZTFI-1 in Uredbo (EU) o prospektu ter pridobitev odločbe o potrditvi prospekta Agencije;
  • v primeru dovoljene izjeme od obveznosti objave prospekta v skladu z ZTFI-1 podpis izjave o uporabi izjeme od objave prospekta,
 • proste prenosljivosti instrumenta,
 • izdaje in poravnave poslov z instrumenti:
  • instrumenti so veljavno izdani in so izpolnjeni tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov z njimi.

Pogoji za začetek trgovanja:
 • objava morebitnega dodatka k prospektu, 
 • plačilo pristojbine za uvrstitev v skladu s Cenikom borze.

Posebni pogoji za uvrstitev

 • Segment delnic
 • Podsegment Pogoji
  Prva kotacija
  • ​Splošni pogoji za uvrstitev.
  • Posebni pogoji in kriteriji za razvrstitev v Prvo kotacijo:
   • razred delnic:
    • navadne delnice, ki omogočajo imetnikom le en glas;
   • kvantitativni kriteriji:
    • revidirana letna poročila za tri poslovna leta;
    • minimalna vrednost kapitala: 10 mio EUR;
    • odstotek razreda delnic v javnosti: vsaj 25 %;
   • kriteriji obveščanja:
    • zaveza izdajatelja glede poročanja skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP);
    • zaveza izdajatelja za javno objavo povzetkov javnih objav v angleškem jeziku;
    • zaveza izdajatelja za objavo podatkov o medletnem poslovanju, finančnega koledarja in samostojne objave izjave o skladnosti s Kodeksom;
    • zaveza izdajatelja za izpolnjevanje prakse dobrega obveščanja, določene v Priporočilih borze za obveščanje.
  Standarda kotacija
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
 • Segment obveznic
 • Instrument Pogoji
  Obveznice
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  Zakladne menice
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  Komercialni zapisi
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
 • Segment strukturiranih produktov
 • Instrument Pogoji
  Investicijski kuponi
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  • Posebni pogoji za investicijske kupone VS:
   • sklenjen sporazum o vzdrževanju likvidnosti oz. vzpostavitev drugih mehanizmov, da lahko investitorji kupone unovčijo;
   • redna objava neto vrednosti sredstev sklada.
  • Posebni pogoji za DZU, ki upravlja VS, vezana na dovoljenja Agencije oz. drugega prisojnega nadzornega organa države članice:
   • dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;
   • dovoljenje za upravljanje VS, katerega investicijski kuponi so predmet zahteve za uvrstitev;
   • dovoljenje za objavo prospekta v skladu z ZISDU-3;
   • soglasje k pravilom upravljanja VS.
  Delnice investicijskih družb
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  • Posebni pogoji za delnice investicijskih družb:
   • sklenjen sporazum o vzdrževanju likvidnosti oz. vzpostavitev drugih mehanizmov, da lahko investitorji delnice unovčijo;
   • redna objava neto vrednosti sredstev sklada.
  • Posebni pogoji za DZU, ki upravlja ID, vezana na dovoljenja Agencije oz. drugega prisojnega nadzornega organa države članice:
   • dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;
   • dovoljenje za upravljanje investicijskega sklada;
   • dovoljenje za objavo prospekta v skladu.
  Naložbeni certifikati
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  Nakupni boni
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
  Samostojno prenosljive pravice pri povečanjih OK
  • Splošni pogoji za uvrstitev.