Uvrstitev obveznic: Pogoji za uvrstitev obveznic

Podjetja, ki se odločijo za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, lahko na borzo uvrstijo obveznice in komercialne zapise. V obeh primerih gre za obliko dolžniških vrednostnih papirjev, s tem da gre pri obveznicah za financiranje dolgoročnejših projektov, komercialne zapise pa izdajajo podjetja za krajša obdobja in za financiranje kratkoročnih potreb, kot so obratni kapital, zaloge in izterjavo dolgov.

Za uvrstitev obveznic na borzni trg morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
  • podjetje je organizirano kot delniška družba ali d. o. o. in ima veljavno LEI kodo,
  • podjetje je izdelalo prospekt za uvrstitev obveznic na borzo, ki ga je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev (več o pridobitvi dovoljenja Agencije),
  • obveznice podjetja so izdane v centralnem registru KDD (več o izdaji v KDD) in
  • obveznice so prosto prenosljive.
Za uvrstitev komercialnih papirjev na borzni trg morajo biti izpolnjeni enaki pogoji kot za uvrstitev obveznic, s to razliko, da se za komercialne zapise ne zahteva izdelava prospekta, ki ga potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, ampak zadošča, da podjetje izdela in objavi poenostavljeni dokument, ki vsebuje osnovne informacije o podjetju in komercialnem zapisu.

Za podjetja z začetni fazi razvoja oz. mala in srednja podjetja, ki se prvič srečujejo z vstopom na kapitalski trg in v tej fazi še ne želijo prevzeti vseh obveznosti, ki jih prinaša uvrstitev obveznic oz. komercialnih zapisov na borzni trg, borza ponuja alternativi trg - SI ENTER, ki je manj zahteven v primerjavi z borznim trgom in obenem zagotavlja obe bistveni funkciji, kot sta zbiranje kapitala in izstop iz lastništva.