Uvrstitev obveznic: Postopek uvrstitve na borzo

Postopek uvrstitve obveznic / komercialnih zapisov podjetja na borzo je enak kot postopek za uvrstitev delnic ter je enostaven in hiter. Od prejema popolne zahteve do začetka trgovanja z obveznicami oz. komercialnimi zapisi na borznem trgu praviloma ne mine več kot 5 delovnih dni.

Postopek se začne na podlagi zahteve za uvrstitev obveznic (obrazec), ki jo vloži podjetje.

Zahtevi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
  • odločbo Agencije o potrditvi prospekta oz. izjavo o uporabi izjeme od objave prospekta skupaj z obvestilom o predložitvi te izjave Agenciji,
  • potrjen prospekt v elektronski obliki (oz. z javno objavo prospekta v sistemu SEO) - če se zahteva,
  • prečiščeno besedilo statuta podjetja,
  • izpis iz sodnega registra,
  • potrdilo KDD, da so bile obveznice veljavno izdane in da so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo,
  •  Podatek o izbranem elektronskem naslovu podjetja (obrazec),
  • dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi. 
Pri zahtevi za uvrstitev komercialnih zapisov (obrazec) se predloži enaka dokumentacija kot pri obveznicah, namesto prospekta in odločbe Agencije o potrditvi prospekta pa se predloži predstavitveni dokument.Kot pri delnicah tudi tu borza sama pridobi javno dostopno dokumentacijo (statut, vpogled v sodni register ter register KDD) ter pomaga pri zbiranju in izpolnjevanju ostale. Za dodante informacije glede uvrstitve ali pomoč pri pripravi dokumentacije, nas kontaktirajte

Podpisana zahteva s pripadajočo dokumentacijo se lahko pošlje na sedež borze v fizični obliki, ali v elektronski obliki na naslov: upravljanje-trgov@ljse.si

Na podlagi zahteve borza odloči o uvrstitvi obveznic / komercialnih zapisov podjetja na borzo, in določi datum začetka trgovanja, ki je praviloma dva delovna dneva po datumu uvrstitve.

Borza o svojih odločitvah obvesti javnost z objavo na SEOnet.