Kako? : Priprave za vstop na borzo

Prva javna ponudba (IPO)

Prva ponudba delnic javnosti (IPO) je prva javna ponudba delnic zasebnega podjetja investicijski javnosti.

Skozi IPO lahko podjetje ponudi obstoječe ali nove delnice profesionalnim in malim vlagateljem, zaposlenim v podjetju, strateškim partnerjem in drugim. V zameno se podjetje zaveže visokim standardom korporativnega upravljanja in obveščanja javnosti o poslovanju. S tem se dviguje prepoznavnost in raven zaupanja v podjetje, kar omogoča lažji in cenejši dostop do kapitala. Jasno opredeljeni postopki korporativnega upravljanja in zahteve po preglednosti poslovanja so eno temeljnih meril, da se vlagatelji odločijo vlagati v taka podjetja.

Priprave na IPO

Pred dokončno odločitvijo o javni prodaji delnic se podjetja običajno posvetujejo s pokroviteljem kotacije (banka ali investicijsko podjetje), da ugotovijo, koliko kapitala želijo zbrati z javno ponudbo delnic, kakšno lastniško strukturo želijo imeti po javni ponudbi delnic itd.

Poleg tega se določi način določanja cene v javni ponudbi. Podjetje skupaj s pokroviteljem kotacije analizira, koliko denarja želi zbrati, katere naložbe bodo financirane s temi sredstvi in kakšne so želje obstoječih lastnikov (želijo delno izstopiti iz naložbe, kakšno vrednotenje je za njih sprejemljivo ipd.). Pokrovitelj kotacije pripravi neodvisen pregled stanja družbe, vodstvo podjetja pa se pripravi na izboljšanje in uporabo najboljših praks v korporativnem upravljanju.

Med začetnimi sestanki s potencialnimi vlagatelji zaradi IPO se lahko uprava podjetja prvič srečuje z vprašanji, povezanimi s strategijo družbe, konkurenco, kakovostjo upravljanja, finančnimi kazalniki itd.

Izdelava prospekta

Pred objavo javne ponudbe delnic in pred njihovo uvrstitvijo na organizirani trg je potrebno izdelati in objaviti prospekt, ki je bil predhodno potrjen s strani pristojnega nadzornega organa (Agencija za trg vrednostnih papirjev).

Prospekt je dokument, ki vsebuje vse informacije glede izdajatelja in pravic iz delnic, ki so predmet javne ponudbe oziroma zahteve za uvrstitev na organizirani trg. Na podlagi prospekta lahko predvsem neprofesionalni vlagatelj objektivno oceni tveganja in sprejme naložbeno odločitev.

Promocija

Promocija se izvaja na predstavitvah podjetja vlagateljem (t.i. road-showi) ali na individualnih (ena-na-ena) sestankih z vlagatelji. Podjetja, ki želijo promovirati postopek IPO pri tujih vlagateljih, izvajajo tovrstne predstavitve tudi v tujini. Javno vabilo za zbiranje ponudb oziroma povzetek prospekta z najpomembnejšimi informacijam, povezanimi v IPO, se objavi v medijih. V vabilu je med drugim navedeno število ali odstotek ponujenih delnic, cena ali cenovni razpon za vsako delnico in rok, do katerega velja javna ponudba.

Uvrstitev na borzo

Po zaključku postopka IPO podjetje vloži zahtevo za uvrstitev na delnic na organizirani trg Ljubljanske borze.

V postopku IPO Ljubljanska borza družbam ponuja storitev objavljanja vseh obvestil, povezanih s postopkom IPO, na sistemu elektronskega obveščanje - SEOnet.

Za vsa vprašanja v zvezi z uvrstitvijo delnic na Ljubljansko borzo in objavo informacij na SEOnet-u se obrnite na upravljanje-trgov@ljse.si.