Financiranje preko kapitalskega trga: Kako do financiranja preko kapitalskega trga?

Viri financiranja

Podjetja, ki iščejo financiranje za svoje podjetje preko kapitalskega trga, lahko izbirajo med naslednjimi viri financiranja: 

  • Financiranje z lastniškim kapitalom - povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic
  • Financiranje z dolžniškim kapitalom - izdaja obveznic ali komercialnih zapisov.

 

Financiranje z izdajo delnic

Kadar podjetje izda nove oz. dodatne delnice in jih ponudi javnosti, to načeloma pomeni, da proda delež svojega podjetja, kupci tega deleža pa postanejo novi delničarji oz. novi lastniki podjetja.

Pravice imetnikov delnic, ločimo na:

  • premoženjske pravice (pravica do dividende, delitev preostanka kapitala) in
  • upravljavske pravice (odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje članov nadzornega organa, imenovanje revizorja, ipd.).

Pri izdaji delnic za družbo ne nastane dolg, ki bi ga bilo potrebno vrniti vlagateljem, kar je značilno za izdajo obveznic.
 

Financiranje z izdajo obveznic

Izdaja obveznic predstavlja namreč eno izmed oblik izposoje kapitala od vlagateljev, med družbo in vlagateljem pa nastane dolžniško-upniško razmerje. V zameno za izposojena sredstva mora podjetje po določenem času (ob dospelosti) svojim vlagateljem vrniti pridobljena sredstva skupaj z obrestmi. Obveznice so privlačen instrument za podjetja, predvsem zato, ker njihova izdaja ne vpliva na lastništvo podjetja, imetniki obveznic pa nimajo vpliva upravljanje in vodenje poslov podjetja. Z uvrstitvijo obveznic na borzo pa podjetje pridobi večjo izpostavljenost in publiciteto v širši investicijski javnosti. Denar, izposojen od vlagateljev, je treba vrniti ob zapadlosti ali v tranšah. Sredstva je mogoče obnoviti tudi z izdajo novih obveznic, ki nadomestijo prejšnjo izdajo. Druga možnost je, da se obveznice pretvorijo v delnice ob dospelosti ali celo v določenih trenutkih pred njo, s čimer se zmanjša znesek denarja, ki ga je treba izplačati imetnikom obveznic ob dospelosti (imenujemo jih zamenljive obveznice).
 

Kakšne spremembe prinaša izdaja vrednostnih papirjev za podjetje? 

Izdaja vrednostnih papirjev in njihova uvrstitev v trgovanje na borzi podjetju prinese veliko prednosti, ki jih za podjetje pomeni kotacija njegovih vrednostnih papirjev na borzi. Po drugi strani pa prinaša tudi nekaj dodatnih (oz. drugih) stroškov in obveznosti. Le-te so odvisne od vrste trga (borzni trg / trg SI ENTER) in segmenta trga oz. tipa vrednostnega papirja (obveznosti poročanja za izdajatelje delnic so večje od obveznosti izdajateljev obveznic).

Na naši spletni strani si lahko ogledate, kako poteka vstop na borzo, kaj so osnovne obveznosti družbe na poti od odločitve do izdaje vrednostnega papirja, na kateri vam bodo pomagali strokovnjaki na borzi in svetovalci na naših trgih.