Podjetja, ki potrebujejo dodatna sredstva za financiranje svoje dejavnosti, imajo več možnosti. Večinoma se podjetja poslužujejo klasičnih oblik financiranja, kot so najem kredita v banki. Alternativo klasičnim oblikam zadolževanja pa predstavlja financiranje preko kapitalskega trga oz. zbiranje sredstev z izdajo različnih vrst vrednostnih papirjev. Seveda je odločitev podjetja za določen vir financiranja odvisna od tega, kakšne so sploh potrebe podjetja po finančnih sredstvih in njegove finančne zmožnosti za dodatno zadolževanje. Običajno je najslabša možnost zanašanje zgolj na prosti denarni tok in dobičke iz poslovanja, kar je sicer preudarno toda zelo nefleksibilno. Prisotnost na kapitalskem trgu podjetju daje dodatne možnosti financiranja, s tem pa tudi možnost odzivanja na nepričakovane situacije in izkoriščenje odličnih priložnosti, ko se le-te pojavijo.

Pri iskanju odgovora na zgornja vprašanja si lahko pomagate z naslednjimi:
 • Ali želite razpršiti svoje vire financiranja in s tem zmanjšati svojo odvisnost le od enega (praviloma bančnega) vira sredstev ter si zagotoviti večjo finančno stabilnost?
 • Potrebujete dostop do večjega obsega kapitala?
 • Potrebujete daljšo ročnost za odplačevanje zbranih finančnih sredstev?
 • Iščete boljše konkurenčne pogoje za zbiranje finančnih sredstev?
 • Želite večjo prepoznavnost svojega podjetja?
 • Želite ponuditi svojim lastnikom / upnikom možnost izstopa iz lastništva oz. predčasno poplačilo?
 • Ste pripravljeni v svoje poslovanje vnesti določene izboljšave glede korporativnega upravljanja in poročanja o svojem poslovanju?

Če ste na večino vprašanj odgovorili z DA, potem je zbiranje financiranje preko kapitalskega trga zagotovo ena izmed možnosti za vaše podjetje

 
 • Kako do financiranja preko kapitalskega trga?
 • Viri financiranja

  Podjetja, ki iščejo financiranje za svoje podjetje preko kapitalskega trga, lahko izbirajo med naslednjimi viri financiranja: 

  • Financiranje z lastniškim kapitalom - povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic
  • Financiranje z dolžniškim kapitalom - izdaja obveznic ali komercialnih zapisov.

   

  Financiranje z izdajo delnic

  Kadar podjetje izda nove oz. dodatne delnice in jih ponudi javnosti, to načeloma pomeni, da proda delež svojega podjetja, kupci tega deleža pa postanejo novi delničarji oz. novi lastniki podjetja.

  Pravice imetnikov delnic, ločimo na:

  • premoženjske pravice (pravica do dividende, delitev preostanka kapitala) in
  • upravljavske pravice (odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje članov nadzornega organa, imenovanje revizorja, ipd.).

  Pri izdaji delnic za družbo ne nastane dolg, ki bi ga bilo potrebno vrniti vlagateljem, kar je značilno za izdajo obveznic.
   

  Financiranje z izdajo obveznic

  Izdaja obveznic predstavlja namreč eno izmed oblik izposoje kapitala od vlagateljev, med družbo in vlagateljem pa nastane dolžniško-upniško razmerje. V zameno za izposojena sredstva mora podjetje po določenem času (ob dospelosti) svojim vlagateljem vrniti pridobljena sredstva skupaj z obrestmi. Obveznice so privlačen instrument za podjetja, predvsem zato, ker njihova izdaja ne vpliva na lastništvo podjetja, imetniki obveznic pa nimajo vpliva upravljanje in vodenje poslov podjetja. Z uvrstitvijo obveznic na borzo pa podjetje pridobi večjo izpostavljenost in publiciteto v širši investicijski javnosti. Denar, izposojen od vlagateljev, je treba vrniti ob zapadlosti ali v tranšah. Sredstva je mogoče obnoviti tudi z izdajo novih obveznic, ki nadomestijo prejšnjo izdajo. Druga možnost je, da se obveznice pretvorijo v delnice ob dospelosti ali celo v določenih trenutkih pred njo, s čimer se zmanjša znesek denarja, ki ga je treba izplačati imetnikom obveznic ob dospelosti (imenujemo jih zamenljive obveznice).
   

  Kakšne spremembe prinaša izdaja vrednostnih papirjev za podjetje? 

  Izdaja vrednostnih papirjev in njihova uvrstitev v trgovanje na borzi podjetju prinese veliko prednosti, ki jih za podjetje pomeni kotacija njegovih vrednostnih papirjev na borzi. Po drugi strani pa prinaša tudi nekaj dodatnih (oz. drugih) stroškov in obveznosti. Le-te so odvisne od vrste trga (borzni trg / trg SI ENTER) in segmenta trga oz. tipa vrednostnega papirja (obveznosti poročanja za izdajatelje delnic so večje od obveznosti izdajateljev obveznic).

  Na naši spletni strani si lahko ogledate, kako poteka vstop na borzo, kaj so osnovne obveznosti družbe na poti od odločitve do izdaje vrednostnega papirja, na kateri vam bodo pomagali strokovnjaki na borzi in svetovalci na naših trgih.

 • Primerjava virov financiranja
 • LASTNIŠKI KAPITAL

   
  Izdaja delnic Lastna sredstva
  + neomejeni viri kapitala (v teoriji) + izključna kontrola lastnika nad upravljanjem podjetja
  + večje zaupanje pri poslovnih partnerjih + ni zahtev dodatnega poročanja
  - udeležba novih delničarjev pri upravljanju podjetja - omejeni viri kapitala, odvisni od sredstev lastnik

   

  DOLŽNIŠKI KAPITAL

   
  Izdaja obveznic Bančno posojilo
  + večja fleksibilnost pri določanju pogojev odplačila (ročnost, obrestna mera)             + nižja obrestna mera v primerjavi z obveznicami
  + ni udeležbe imetnikov obveznic pri upravljanju podjetja  - ni fleksibilnosti pri določanju pogojev kredita
  - višja obrestna mera v primerjavi z bančnim posojilom + stroški izdaje - dodatna zavarovanja (zastava premični / nepremičnin / vrednostnih papirjev, poroštva)
 • Kje lahko izvem več o kapitalskem trgu?
 • Če želite izvedeti več o delovanju kapitalskega trga in najnovejših trendih vas vabimo, da se nam pridružite na naših dogodkih.

  Za podjetja, ki želijo vstopiti na kapitalski trg ali si želijo povišati vrednost svojega podjetja, optimizirati finančne vire, naslavljati vse možnosti financiranj, ki jih trg ponuja, pa borza organizira poseben Partner program, v katerem boste na podjetju prilagojenih delavnicah izvedli to in še več.
 • Druge možnosti financiranja
 •