Uvrstitev delnic: Pogoji za uvrstitev

Podjetje lahko uvrsti svoje delnice na borzni trg v Standardno ali Prvo kotacijo.

Standardna kotacija je osnovni segment, za katerega morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
 • podjetje je organizirano kot delniška družba in ima veljavno LEI kodo,
 • podjetje je izdelalo prospekt za uvrstitev delnic na borzo, ki ga je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev (več o pridobitvi dovoljenja Agencije),
 • delnice podjetja so izdane v centralnem registru KDD (več o izdaji v KDD) in
 • delnice so prosto prenosljive.

Želite vaše podjetje uvrstiti v krog najelitnejših družb na našem kapitalskem trgu?
V tem primeru vaše podjetje sodi v Prvo kotacijo, za kar morajo biti poleg zgornjih splošnih izpolnjeni še dodatni pogoji:
 
Razred delnic
 • navadne delnice, ki omogočajo imetnikom le en glas
Kvantitativni kriteriji
 • revidirana letna poročila za tri poslovna leta;
 • minimalna vrednost kapitala: 10 mio EUR;
 • odstotek razreda delnic v javnosti: vsaj 25 %;
Kriteriji obveščanja
 • zaveza podjetja glede poročanja skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP);
 • zaveza podjetja za javno objavo povzetkov javnih objav v angleškem jeziku;
 • zaveza podjetja za objavo podatkov o medletnem poslovanju, finančnega koledarja in objave izjave o skladnosti s Kodeksom;
 • zaveza podjetja za izpolnjevanje prakse dobrega obveščanja, določene v Priporočilih borze za obveščanje.

Ocenjujete, da so zgornji kriteriji prezahtevni za vaše podjetje oziroma v tej fazi še ne želite prevzeti vseh obveznosti, ki jih prinaša uvrstitev delnic na borzni trg? Potem razmislite o uvrstitvi vaših delnic na trg SI ENTER, ki je manj zahteven in obenem zagotavlja obe bistveni funkciji, kot sta zbiranje kapitala in izstop iz lastništva