Ljubljanska borza: Prva javna ponudba

Prva ponudba delnic javnosti (IPO) je prva javna ponudba delnic zasebnega podjetja investicijski javnosti.
 
Če se posamezno podjetje odloči za IPO, le-to predstavlja veliko prelomnico v poslovnem ciklu vsakega podjetja. Odločitev podjetja, da začne postopek IPO, bo temeljila na realni oceni poslovanja, sredstev, stopnje razvoja in vizije podjetja.
 
Skozi IPO lahko podjetje ponudi obstoječe ali nove delnice profesionalnim in malim vlagateljem, zaposlenim v podjetju, strateškim partnerjem in drugim. V zameno se podjetje zaveže visokim standardom korporativnega upravljanja in obveščanja javnosti o poslovanju. S tem se dviguje prepoznavnost in raven zaupanja v podjetje, kar omogoča lažji in cenejši dostop do kapitala. Jasno opredeljeni postopki korporativnega upravljanja in zahteve po preglednosti poslovanja so eno temeljnih meril, da se vlagatelji odločijo vlagati v taka podjetja.
 
Odgovorite na spodnja vprašanja in preverite, ali je vaše podjetje pripravljeno na IPO in za vstop na borzo:

 • Ali je vaše podjetje organizirano kot delniška družba ali bo to kmalu postalo?
 • Ali so trenutni lastniki pripravljeni prodati ali zmanjšati svoj lastniški delež ter vpliv v podjetju?
 • Ali je podjetje pripravljeno sprejeti visoke standarde korporativnega upravljanja?
 • Ali se je podjetje pripravljeno zavezati visokim standardom poročanja o svojem poslovanju?
 • Ali je vodstvo podjetja pripravljeno vložiti dovolj časa v komunikacijo z investicijsko javnostjo, vlagatelji ter sodelovati pri predstavitvi kazalnikov finančne uspešnosti?
 • Prednosti IPO-a
  • Zbiranje novega kapitala
  • Visoka raven korporativnega komuniciranja
  • Ločitev lastniških in upravljavskih funkcij
  • Večje zanimanje investicijske javnosti za podjetje
  • Povečanje kapitala z izdajo novih delnic
 • Postopek IPO-ja delnic
 • Priprave na IPO

  Pred dokončno odločitvijo o javni prodaji delnic se podjetja običajno posvetujejo s pokroviteljem kotacije (banka ali investicijsko podjetje), da ugotovijo, koliko kapitala želijo zbrati z javno ponudbo delnic, kakšno lastniško strukturo želijo imeti po javni ponudbi delnic itd. 

  Poleg tega se določi način določanja cene v javni ponudbi. Podjetje skupaj s pokroviteljem kotacije analizira, koliko denarja želi zbrati, katere naložbe bodo financirane s temi sredstvi in kakšne so želje obstoječih lastnikov (želijo delno izstopiti iz naložbe, kakšno vrednotenje je za njih sprejemljivo ipd.). Pokrovitelj kotacije pripravi neodvisen pregled stanja družbe, vodstvo podjetja pa se pripravi na izboljšanje in uporabo najboljših praks v korporativnem upravljanju.

  Med začetnimi sestanki s potencialnimi vlagatelji zaradi IPO se lahko uprava podjetja prvič srečuje z vprašanji, povezanimi s strategijo družbe, konkurenco, kakovostjo upravljanja, finančnimi kazalniki itd.

  Izdelava prospekta

  Pred objavo javne ponudbe delnic in pred njihovo uvrstitvijo na organizirani trg je potrebno izdelati in objaviti prospekt, ki je bil predhodno potrjen s strani pristojnega nadzornega organa (Agencija za trg vrednostnih papirjev).
   
  Prospekt je dokument, ki vsebuje vse informacije glede izdajatelja in pravic iz delnic, ki so predmet javne ponudbe oziroma zahteve za uvrstitev na organizirani trg. Na podlagi prospekta lahko predvsem neprofesionalni vlagatelj objektivno oceni tveganja in sprejme naložbeno odločitev.

  Promocija

  Promocija se izvaja na predstavitvah podjetja vlagateljem (t.i. road-showi) ali na individualnih (ena-na-ena) sestankih z vlagatelji. Podjetja, ki želijo promovirati postopek IPO pri tujih vlagateljih, izvajajo tovrstne predstavitve tudi v tujini. Javno vabilo za zbiranje ponudb oziroma povzetek prospekta z najpomembnejšimi informacijam, povezanimi v IPO, se objavi v medijih. V vabilu je med drugim navedeno število ali odstotek ponujenih delnic, cena ali cenovni razpon za vsako delnico in rok, do katerega velja javna ponudba.

  Uvrstitev na Ljubljansko borzo

  Po zaključku postopka IPO družba vloži zahtevo za uvrstitev na delnic na organizirani trg Ljubljanske borze, ki omogoča pošteno, urejeno in pregledno trgovanje z delnicami.
   
  V postopku IPO Ljubljanska borza družbam ponuja storitev objavljanja vseh obvestil, povezanih s postopkom IPO, na sistemu elektronskega obveščanje – SEOnet.
   
  Za vsa vprašanja v zvezi z uvrstitvijo delnic na Ljubljansko borzo in objavo informacij na SEOnet-u se obrnite na upravljanje-trgov@ljse.si.