Borza omogoča pretok denarja med vlagatelji, lastniki kapitala in podjetniki, ki potrebujejo denar za razvoj svojega podjetja. V določeni stopnji razvoja podjetju osnovne oblike financiranja ne zadoščajo več, zato podjetja takrat pogosto začnejo razmišljati o drugih alternativnih možnostih financiranja, med katerimi je tudi zbiranje sredstev preko kapitalskega trga. Obenem morebiten preskok v razvoju ali večje investicije terjajo sveža sredstva.  Z izdajo vrednostnih papirjev in njihovo uvrstitvijo na borzni trg podjetje poleg dodatnih finančnih sredstev doseže tudi večjo prepoznavnost svojega podjetja in blagovnih znamk, kar vodi v večje zaupanje pri vlagateljih tako doma kot v tujini, s čimer lahko podjetje generira še dodatna finančna sredstva.

Trgi Ljubljanske borze so namenjeni tako zrelim podjetjem, ki lahko zbirajo kapital preko organiziranega - borznega trga, kot tudi malim in srednjim podjetjem preko trga SI ENTER, na katerih se lahko trguje z delnicami, obveznicami, idr.

Trgovanje na Ljubljanski borzi poteka preko mednarodno uveljavljene trgovalne platforme Xetra™, do katerega imajo dostop domači kot tuji borzni člani, tako da so trgi Ljubljanske borze dostopni tako domačim kot tujim vlagateljem.
 

PREDNOSTI UVRSTITVE PODJETJA NA BORZO

 • Finančne ugodnosti
  • Širitev poslovanja in vstop na nove trge - eden izmed najbolj očitnih razlogov za vstop podjetja na borzo je pridobitev finančnih sredstev, potrebnih za razvoj in nadaljnjo rast.
  • Dostop do novih možnosti financiranja podjetja - uvrstitev na borzo omogoča podjetju dostop do novih virov financiranja, ki prinaša svoje prednosti. Zadolževanje z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je lahko tudi ugodnejše v primerjavi z bančnimi posojili, zagotavlja pomembno možnost razpršitve virov financiranja ter običajno ne vsebuje omejitev poslovanja, zavarovanj in drugih zavez, ki pogosto spremljajo bančno financiranje. Dodatno pridobivanje svežega financiranja po vstopu na borzni trg običajno postane vedno lažje. Večja fleksibilnost pri virih financiranja hkrati izboljša pogajalsko izhodišče podjetja pri pogajanjih, npr. pri pridobivanju bančnega financiranja.
  • Pridobitev poštene tržne vrednosti - tržna vrednost je dodatna metoda vrednotenja, ki je pri pridobivanju dodanega financiranja in načrtovanju razvoja podjetja, morda tudi iskanju strateškega partnerja, lahko zanesljivejša in ugodnejša od knjigovodske vrednosti ali drugih modelov vrednotenja.
  • Večja likvidnost - uvrstitev na borzo bistveno olajša vstop in izstop iz lastništva, kar naredi naložbo privlačnejšo za vlagatelje.
  • Lažje načrtovanje strukture kapitala - z izdajo finančnih instrumentov lažje in dolgoročnejše upravljamo z željeno strukturo kapitala, tako razdelitvijo med lastniški in dolžniški kapital ter ročnostjo slednjega.
 • Prednosti pri trženju
  • Večja prepoznavnosti podjetja in njegovih blagovnih znamk - uvrstitev podjetja na borzo pritegne veliko pozornosti v širši javnosti, stalno in tekoče obveščanje o poslovanju podjetja, ki kotira, pa še dodatno prispeva k večji prepoznavnosti podjetja in njegovih blagovnih znamk. Novice o razvoju in poslovanju družb na borzi so stalnica medijskega sveta.
  • Večja izpostavljenost novemu občinstvu - z uvrstitvijo na borzo lahko podjetja pridejo na radar institucionalnih vlagateljev, zasebnega kapitala, tveganega kapitala, sektorskih strokovnjakov, poslovnih partnerjev, ponudnikov indeksov in mednarodnih medijev. Če podjetje pokrivajo finančni analitiki, lahko njegova poročila in finančni rezultati dosežejo še širšo javnost.
 • Večji ugled in zaupanje
  • Izboljšajte ugled podjetja in zaupanje vlagateljev - podjetja, ki kotirajo na borzi, morajo spoštovati določene standarde korporativnega upravljanja in transparentnosti, s čimer se po uvrstitvi bistveno poveča kredibilnost podjetij. Podjetja, ki kotirajo na borzi, imajo boljše izhodišče za pridobivanje novih strank, dobaviteljev ali poslovnih partnerjev, poleg tega imajo večje zaupanje pri finančnih institucijah, kar jim omogoča lažji dostop do različnih finančnih produktov. Zaradi kotacije na borzi, morajo podjetja izpolnjevati strožje standarde obveščanja javnosti o svojem finančnem položaju in standarde korporativnega upravljanja, zato se štejejo za bolj pregledne, verodostojne in zanesljive v primerjavi s tistimi podjetji, ki ne kotirajo na borzi.
 • Upravljanje podjetja
  • Izboljšajte svoje korporativno upravljanje - z uvrstitvijo podjetja na borzo postane zagotavljanje transparentnosti pomemben vidik vsakodnevnega poslovanja, da imajo delničarji in investicijska javnost dovolj kvalitetnih informacij, da lahko sprejemajo svoje investicijske odločitve. Ustrezen nivo korporativnega upravljanja zagotavlja večje zaupanje med vlagatelji, ki so zaradi tega bolj pripravljeni investirati v tako podjetje. Hkrati se izboljša odpornost upravljanja proti neželenim dogodkom in vplivom.
  • Lažje nagrajevanje sodelavcev - uvrstitev na borzo poveča likvidnost in poda tržno ceno, to pa olajša nagrajevanje z delnicami ali opcijami. Podjetje lahko delnice za nagrajevanje pridobi z odkupom na borzi, prejemniki pa si lažje predstavljajo koliko so prejeli. Nagrajevanje poslovodstva in delavcev postane lažje in bolj transparentno, s tem pa se krepi njihova pripadnost podjetju in njegovim ciljem.