Segmenti borznega trga: Segment obveznic

V Segment obveznic se uvrščajo:
  • obveznice, 
  • instrumenti denarnega trga (zakladne menice in komercialni zapisi),
  • potrdila o deponiranju v zvezi z obveznicami. 
Pogoji za uvrstitev
Obveznosti izdajateljev po uvrstivi